วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บทสวดบูชาพระรัตนตรัย(หัวหน้านำกล่าว) อะระหัง….. (รับพร้อมกัน) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธัง ภะคะวะตัง อะภิวาทเมิ (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า(หัวหน้านำกล่าว) นะโม (รับพร้อมกัน) ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ หน) บทสวดพระพุทธคุณ (ภาษาบาลี(หัวหน้านำ) อิติปิโส (รับพร้อมกัน) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชชาจะระณะสัมปัน,โน, สุคะโต, โลกะวิทู, อนุตตะโร, ปุริสธัมมะสาระถิ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ระคะวา-ติ บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)(หัวหน้านำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดานตัดมูลเกลสมาร บมิหม่นมิหมองมัว หนึ่งนัยพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัวราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ ข้าฯขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ


สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ) บทสวดพระธรรมคุณ (ภาษาบาลี)(หัวหน้านำ) สวากขาโต (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี-ติ บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ(หัวหน้านำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่วนสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยลและเก้ากับทั้งนฤพาน สมญาโลกอุดาพิศดาร อันลึกโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุกใส อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรง ข้า ฯขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจา ฯ (กราบ) บทสวดพระสังฆคุณ (ภาษาบาลี)(หัวหน้านำ) สุปะฏิปันโน (รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา – ติ ฯบทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)(หัวหน้า) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จภควันต์ เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อันระงับและดับทุกข์ภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพองด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัยและเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์อเนกจะนับเหลือตรา ข้า ฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณานุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัติศัย จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ) บทสวดชะยะสิทธิคาถา (ภาษาบาลี)(หัวหน้านำ) พาหุง (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวามุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ บทสวดชะยะสิทธิคาถา (ทำนองสรภัญญะ)(หัวหน้านำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท- (รับพร้อมกัน) ธะวิสุทธะศาสดาตรัสรู้อนุตตะระสะมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์ ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลังขี่คีริเมขะละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ แสร้งเสดสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา หวังเพื่อผจญวะระมุนิน- ทะสุชินะราชาพระปราบพหลพยุหะมา- ระมะเลืองมะลายสูญ ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา และนะมามิองค์สามของจงนิกรพละสยาม ชนะสิทธิทุกวาร ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมารขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร ฯ (กราบ ๓ครั้ง) บทสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อิมินา สักกเรนะ ข้าขอน้อมสักการะบูชาองค์เสด็จพระศาสดา ผู้ทรงปัญญาและบารมีทรงสง่าด้วยราศรี ประเสริฐเลิศดีมีพระคุณท่านมีเมตตาเกื้อหนุน แผ่บุญค้ำจุนให้พ้นภัย ท่านเป็นประทีปดวงสดใส ให้กำเนิดรัตนตรัยดวงงามองค์แห่งรัตนะมีสาม ระบือนามไปทั่วธานีองค์พระพุทธชินศรี ตรัสรู้ชอบดีในพระธรรมชาวพุทธทุกคนจงจดจำ ช่วยกันแนะนำให้แพร่ไป ทุกคนจะเสื่อมใส พระธรรมนำสุขให้แพร่ไปผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอน คือศิษย์พระชินวรทุกองค์มวลหมู่พระภิกษุสงฆ์ ได้ดำรงพระศาสนามาลุกขอก้มกราบวันทา พุทธศาสนา จงถาวรเทอญ ฯ บทสวดระลึกถึงคุณบิดามารดา อิมินา สักกาเรนะ ข้อขอกราบสักการะบูชาอันพระบิดามารดา ข้าของน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดาได้ให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม

ถึงแม้นลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงไร ท่านไม่เคยหวั่นไว ต่อสิ่งใดที่เลี้ยงที่มาพระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นอาจินต์ ตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไท้รักษา พระบิดามารดาของข้า ฯ เทอญ. บทสวดระลึกคุณครูอาจารย์ อิมินา สักกาเรนะ ข้าขอน้อมสักการะบูชาอันคุณครูบาอาจารย์ ผู้ให้การศึกษาและอบรมเริ่มต้นจากวัยประถม ให้วิทยาคมเสมอมาเพิ่มพูนสติและปัญญา อีกวิชาศีลธรรมประจำตน ศิษย์ที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน ให้ประพฤติตนตลอดไปจงสังวรสำรวมเองไว้ ทั้งกายใจให้มั่งคงตั้งจิตไว้ให้เที่ยงตรง เพื่อจรรโลงในพระคุณขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน อาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเทอญ. บทสวดแผ่เมตตา แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อะหัง อะเวโร โหมิ ขอข้าพเจ้าอย่าผูกเวรกับใคร ๆ เลย อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอข้าพเจ้าอย่าเบียดเบียนใคร ๆ เลย อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอข้าพเจ้าอย่ามีความทุกข์ใด ๆ เลย อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขรักษาตนอยู่เถิด. แผ่เมตตาให้แก่คนทั่วไป สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อ กันและกันเลย อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด. บทกรวดน้ำแบบย่อ อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้ญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด ฯ ขอเดชะ ตั้งจิต อุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์ ทั้งลูกหลาน ญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคย ร่วมงาน การทั้งหลาย ขอให้ได้ในกุศล ผลของฉันทั้งเจ้ากรรม นายเวร และเทวัญ ขอให้ท่าน ได้กุศล ผลนี้เทอญ. บทสวดกรวดน้ำอิมินาคำกลอน ด้วยบุญกรรม ที่ข้าได้ทำ ด้วยกายวาจา อีกทั้งน้ำใจ เสื่อมใสศรัทธา วันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้คุณครูบา อาจารย์แห่งข้า ฯ ผู้มีอุปการ มารดาบิดา ญาติกาวงศ์วาร จงสุขสำราญ ทั่วหน้ากัน สุริยันจันทรา องค์พระราชา ผู้ผ่านภพไตร ผู้มีพระคุณ ทุกรุ่นทุกวันขอจงมาได้รับเอาส่วนบุญอินทร์ พรหมยมยักษ์ เสื้อเมืองเรืองศักดิ์ ทรงเมือการัณย์ เพื่อฝูงทั่วไป เคยได้อุดหนุน เทพผู้ทรงคุณสี่โลกบาล มนุษย์และสัตว์ คู่แค้นเคืองขัด จองเวรล้างผลาญ ล่วงเกินไว้ ด้วยใจเป็นพาล ขอจงเกษมศานต์เลิกจองเวรภัย เชิญรับกุศลที่ข้าแผ่ผล อุทิศส่งให้ แล้วจงสำราญ เบิกบานใจ จนกว่าจะได้ลุถึงนิพพาน ด้วยบุญญะกรรม พร้อมทั้งถ้อยคำ อุทิศพิษฐาน ดังว่ามานี้เป็นที่ชื่นบาน ขอจงบันดาลฉันพลันทันใด ให้บรรลุ ธรรมจักษุ โพธาพิสมัย ตัดอุปาทาน ตัณหาขาดไป สันดานผ่องใส จากธรรมเลวทรามสติปัญญา ความเพียรแก่กล้า ความคิดดีงาม ทุกชาติทุกภพ ประสบแต่ความสุขอย่างสวยงาม ตราบเท่านฤพาน มาราธิราช อย่าได้โอกาสตามผจญผลาญ มุ่งทำสิ่งใด ขอให้การงานสำเร็จสำราญ ตลอดปลอดภัย เดชะพระพุทธ พระธรรมบริสุทธิ์ พระสงฆ์เป็นใหญ่ จงเป็นที่พึ่งกำจัดเวรภัย อันตรายทั่วไปนิราศเทอญ. บทสวดคาถาโพธิบาท (คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ) บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธรรมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะ โรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

รอบต่อไปเปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้ดังนี้1. อาคะเณรัสมิง 2. ทักษิณรัสมิง 3. หรดีรัสมิง4. ปัจฉิมรัสมิง 5. พายัพรัสมิง 6. อุดรรัสมิง7. อิสาณรัสมิง 8. อากาศรัสมิง 9. ปฐวีรัสมิง ฯ คำอาราธนาศีล 5 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถานะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ยาจามะฯทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ยาจามะ ฯตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุ รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ ฯ คำสามาทานศีล 51. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์2. อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากพูดเท็จ5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการดื่มสุราเมรัย คำอาราธนาพระปริตร วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะทุกขะ วินาสายะ ปรัตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะภะยะ วินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะโรค วินาสายะ ปรัตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ


คำอาราธนาธรรม พรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมังปะชัง ฯ คำอาราธนาธรรม (แปล คำกลอน) ท้าวสหัมบดีพรหม เป็นบรมในพรหมา ทรงมีฤทธิศักดา กว่าบริษัททุกหมู่พรหม น้อมหัตถ์นมัสการ ประดิษฐานนาภีพรหม ควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระสัมมา ขอพรอันประเสริฐวะระเลิศมโหฬาร์ ว่าสัตว์ในโลกา กิเลสน้อยก็ยังมี เชิญองค์สุคตญาณ พิชิตมารมุนีศรี โปรดปวงประชาชี ตามวิถีแห่งมรรคผล สมเด็จพระจอมปราชญ์ ผู้โลกนาถทศพล ทรงรับพรหมนิมนต์จรดลแสดงธรรม นิมนต์เถิดท่านเจ้าข้า ผู้ปรีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและ เพื่อให้สำเร็จผล แก่ปวงชน บรรดามีสบสุขเกษมศรี บุญนิธีในธรรมเทอญ. บทสวดบูชาคุณครู-อาจารย์ ข้าขอรำลึกคุณ ของครูบาพระอาจารย์ อบรมบ่มดวงมาลย์ เป็นสะพานให้ก้าวเดิน ๆชี้ทางอันอำไพ ด้วยน้ำใจน่าสรรเสริญ บุญคุณสุดประเมิน ศิษย์จำเดินตามแนวทาง ๆสอนธรรมอันล้ำค่า ดั่งแสงทองส่องฟ้าสาง ชื่นใจไม่จืดจาง เป็นแบบอย่างทางความดี ๆสอนให้อภัยกัน ร่วมสร้างสรรสามัคคี รู้รักในศักดิ์ศรี คุณค่ามีอยู่ที่ใจ ๆให้มั่นในพระคุณ กตัญญูนั้นยิ่งใหญ่ ศีลนั้นเป็นบันได และสมาธิ-ปัญญา ๆเช้าค่ำหมั่นพร่ำสอน เอื้ออาทรต่อศิษยา เหน็ดเหนื่อยก็ไม่ว่า ขอเพียงให้ศิษย์ได้ดีสำนึกในพระคุณ ที่การุณย์และปราณี ศิษย์นี้จะทำดี ชั่วชีวีไม่ขอลืม บทสวดของขมาอำลาอาลัย ธูปเทียนพานดอกไม้ ยกขึ้นไหว้เพื่อขอขมา กรรมใดศิษย์เคยทำ เป็นบาปกรรมหยาบต่ำช้ากรรมนั้นกายวาจา เจตนาทำผิดไป ต่อมาไม่ทำอีกแล้ว ตั้งใจแน่วเพื่อการศึกษาแทนคุณพระศาสนา ศิษย์สัญญาจะทำดี ลาแล้วศิษย์ขอลา จากบรรดาผู้มีคุณขอพรคุณครูอาอาจารย์ ขอให้ท่านได้เกื้อกูล ให้ศิษย์ได้เพิ่มพูน ร่วมสร้างบุญคือความดีอบรมบ่มนิสัย ฝึกกายใจให้ดีงาม ทำตามพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์นำให้ทำดีๆ

นะโมก่อนนอนก่อนนอนคือนี้สวดมนต์ก่อนนะ กราบไหว้คุณพระ นะโม 3 หน หนูใหญ่ หนูเล็กเด็กดีทุกคนจงหมั่นสวดมนต์ให้จำขึ้นใจ ก่อนนอนคือนี้ สวดมนต์ก่อนนะ กราบไว้คุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั่นไงขอพรคุ้มภัยให้หนูแจ่มใสเบิกบาน ก่อนนอนคืนนี้ หนูอย่างลืมนะ กราบไหว้คุณพระแล้วท่อง นะโม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโค อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)ฯ ศีล 5เชิญชวนเด็กไทยทั้งหลาย รักษาใจกายให้หมดราคี เตรียมพร้อมเพื่อเป็นเด็กดี สังคมจะมีความสำราญ เราจงยึดมั่นในศีล 5 เพราะนำพาพ้นจากภัยพาล หนึ่ง เว้นฆ่าสัตว์ทรมาน สอง ไม่ต้องการลักขโมยของใคร สาม ไม่ผิดประเวณี สี่ ไม่มีพูดปดใด ๆ ห้า สุราหลีกไกล ศีลห้าจำได้ท่องไว้เป็นดีเชิญชวนเด็กไทยทั้งหลายรักษาใจกายให้หมดราคี ทำตามศีลห้าข้อนี้เพื่อโลกจะมีความสุขจริงเอย ฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์นำจิตใจชนทั่วไปไม่ให้เศร้าหมองพบทางสุขสันต์ด้วยธรรมะอันเรืองรอง ให้แสงธรรมฉายส่องไปทั่วแดนโลกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำชนทั่วไปให้มีใจรักศาสนาสมความมุ่งหมายแห่งองค์พระศาสดา หวังให้ชนทั่วหน้าสู่แดนพุทธธรรม *พระปิยะมหาราชเข้า ผ่านเกล้าทรงพระปรีชาเลิศล้ำทรงก่อตั้งสถาบันเล่าเรียนพระธรรม จึงได้มีคำมหาจุฬาลงกรณ์ชาวพุทธทุกคนจงมาร่มพร้อมเพรียงกัน รักสถาบันด้วยใจอันสุขสโมสรรักษาถิ่นนี้ให้ดำรงสถาพร โลกเล่าลือกระฉ่อนเป็นศูนย์นำทางใจ (*ซ้ำ) ฯ


มหาจุฬารำลึก มหาจุฬาฯ เป็นสง่าเมื่อคราได้ผล ทั่วทุกแห่งหนมืดมนหรือสว่าง ทางไกลหรือใกล้ สาดส่องสีทองเรืองเหลืออร่ามช่างงามจับใจ รังษีแผ่ไปทั่วในนัคราและป่าดงดอน ชาวมหาจุฬานบน้อมบูชามหาจักรินทร์ เทิดองค์ภูมินทร์มหาราชาจุฬาลงกรณ์ พระผู้เมตตาทรงกรุณาพระเกื้ออาทร ดุจดั่งบิดรอาวรณ์วิสุทธิ์ต่อบุตรของตน ยามเราพรากจากกันคืนวันเดือนผ่านปีพันใส่ในกมลไม่ลืมเลือนแรมรามหาจุฬาฯ แหล่งพักศึกษาวิชาร่วมกันให้รักกันไว้เรียงร้อยดวงใจในสามัคคีทูนศักดิ์ศรีความดียืดมั่นชั่วกาลนิรันดร์ ช่วยกันผดุงมุ่งหมายเทิดธรรมตามใจในสามัคคี ในเชิงเชี่ยวชาญพระพุทธศาสน์ปราชญ์มหาจุฬา ฯ ธรรมเป็นอำนาจ(เกริ่น) ธรรมคือคุณากร คำสอนพุทธศาสดา ผองเราชาวไทย ในร่มพุทธศาสนาตามรอยพระบาทศาสดา พาสูงส่ง พระพุทธศาสน์ คู่ชาติไทยยั่งยืนยงอยู่ดำรง คงประจักษ์เป็นหลักผูกพัน หลักธรรมเลิศล้ำอมตะ พึงละโลภโมห์โทสันเมตตาปรานีกันและกัน ยึดถือมั่นสุขสันต์สวัสดี(เกริ่น) ถือสุจริตธรรมเป็นอำนาจ ออกฟาดฟันชั่วร้ายราคี พระธรรมคำสั่งสอน ให้สังวรถึงความชั่วดีศีลธรรมมนุษย์ธรรมแม้นมี เป็นเครื่องชี้พบประตูสู่สุขสันต์ถือสุจริตธรรมเป็นอำนาจ ย่อมสะอาดประเสริฐเฉิดฉันท์ชั่วดีพึงรู้มืออยู่คู่กัน ทำสิ่งไหนได้สิ่งนั่นทุกท่านไป นโม พุทธธรรม น้อมนำสำราญฤทัยละชั่วพ้นไกล ล้างใจมิให้ผองพาน พุทธ คือองค์ทรงธรรม ธรรมะคือธรรมตระการสังฆะนำมาประทาน เรานำดวงมาน บูชา ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น